Verkoopsvoorwaarden

  • Home

Verkoopsvoorwaarden

1. Verkoper

Inge Teblick – Kiliaanstraat 37, 2570 Duffel, België – BTW-nummer BE0 881.064.955 (“verkoper”). Ook werkend onder de benamingen ItClicksWithMyHorse en ClickerAcademie.

2. Online bestellingen

Wanneer je één of meerdere artikelen bestelt wachten wij de betaling af. Ontvangen wij geen betaling binnen de 7 dagen, dan wordt je bestelling geannuleerd. Elke bestelling krijgt een orderbevestiging via e-mail. Zo weet je dat wij je bestelling goed ontvangen hebben. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging is verstuurd via e-mail. Heb je geen mail gekregen, of duurt het langer dan een week voor je je bestelling kreeg, dan betekent dat dat er iets fout is gegaan met de bestelling; wij weten dan niet dat er een bestelling is geplaatst. Contacteer ons in dat geval op info@itclickswithmyhorse.com of info@ingeteblick.be.

3. Kenmerken van het product

De artikelen worden via foto’s zo waarheidsgetrouw mogelijk op onze website geplaatst. De artikelen zijn gefotografeerd; de kleurechtheid is interpreteerbaar en afhankelijk van je beeldscherm.

4. Prijs van het bestelde artikel

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief BTW.
De vermelde prijzen zijn (indien toepasselijk) de prijzen van de geselecteerde maat.
De prijs die op de dag van bezoek aan de webshop vermeld staat, is de geldige prijs. De prijzen zijn zonder verbintenis voor nabestellingen.

5. Betalingsmogelijkheden en betalingsvoorwaarden

Vooruitbetaling per overschrijving: ons rekeningnummer staat op je online bevestigingspagina. We nemen per email contact met je op als er een artikel niet op voorraad zou zijn, en spreken dan een oplossing met je af.
De facturen zijn vooraf betaalbaar op ons adres Inge Teblick, Kiliaanstraat 37, 2570 Duffel, België, netto zonder korting, tenzij anders op de factuur vermeld. Al onze facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders bedongen wordt in tussen partijen bindende stukken of een vervaldatum vermeld werd op de factuur. Cheques en wissels gelden slechts als betaling na hun inlossing. Eventuele kosten ervan vallen ten laste van de koper of opdrachtgever.
Elke klacht betreffende de facturen dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd en per aangetekende brief te worden geformuleerd binnen drie (3) dagen na ontvangst van de factuur.

6. Levering en kosten

6.1 Leveringen worden bezorgd door de Belgische Post, DHL, DPD of een ander privé verzendingsbedrijf.
Leveringen worden verzonden van dinsdag tot vrijdag.

6.2 Zodra het pakket is afgegeven aan de post of ander verzendingsbedrijf is Inge Teblick niet meer aansprakelijk voor verlies, diefstal enz…
Verzendkosten zijn ten laste van de koper, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.
De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper.

6.3 Alle goederen die niet volledig betaald zijn blijven voor rekening en risico van de koper, en in hun totaliteit onze volledige eigendom bij afwijking van art. 1583 van het Burgerlijk Wetboek; eventueel betaalde voorschotten dienen dan als vergoeding voor kosten en winstderving.

7. Verzakingsbeding & verzakingstermijn ivm aangekochte goederen

7.1 De koper heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de dienstenovereenkomst. De koper zal binnen zeven (7) dagen nadat hij Inge Teblick heeft geïnformeerd omtrent deze verzaking het product terugzenden op eigen kosten aan verkoper, aangetekend, ongeschonden en in een niet beschadigde originele verpakking.

7.2 De koper heeft geen verzakingsrecht ten aanzien van de producten genoemd in artikel 80 § 4 van de Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument (hierna de “Handelspraktijkenwet” genoemd). Deze producten zijn producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden en hierna genoemd: DVDs, boeken.

7.3 In geval van verzaking aan de Overeenkomst moet de koper op eigen kosten en op eigen risico het geleverde product terugzenden naar Inge Teblick – Kiliaanstraat 37, 2570 Duffel, België.

7.4 De producten moeten worden teruggezonden tezamen met de pakbon en/of factuur. Daarnaast mogen de teruggezonden producten niet zijn geopend of gebruikt.

7.5 Inge Teblick zal binnen acht (8) dagen na ontvangst van het product, onderzoeken of is voldaan aan de voorwaarden, zoals opgesomd in artikels 7.2 & 7.4. Indien de teruggezonden producten niet voldoen aan deze voorwaarden, zal Inge Teblick de koper hieromtrent informeren en zal de verkoper de teruggezonden producten niet aanvaarden. De koper kan in een dergelijk geval niet aan de overeenkomst verzaken.

7.6 Indien de koper zijn verzakingsrecht conform de hierboven vermelde bepalingen heeft uitgeoefend, zal Inge Teblick de koper het voor de betrokken producten aangerekende factuurbedrag, indien dit reeds door de koper was voldaan aan Inge Teblick, terugbetalen aan de koper. Deze terugbetaling zal gebeuren na het verstrijken van de onderzoekstermijn, genoemd in artikel 7.5, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen nadat de koper Inge Teblick heeft meegedeeld aan de overeenkomst te verzaken.

8. Inschrijvingen voor cursussen en lessen, online en live

8.1 Inschrijven is geen garantie voor een deelnameplek, betaling wel. Tot de betaling blijf de koper/deelnemer staan op de reservelijst. Pas na betaling van het volledige bedrag is de koper werkelijk ingeschreven als deelnemer.
Vermeld bij betaling via bankoverschrijving het factuurnummer OF de naam van de deelnemer, de exacte cursus, en eventueel de regio zodat we de deelnemer aan de betaling kunnen koppelen.
Betalingen moeten uitgevoerd zijn ten laatste 4 weken voor de aanvang van de cursus.
Daarna kan niet meer geannuleerd worden.

8.2 Annuleren kan tot ten laatste 4 weken voor de aanvang van de cursus. Het reeds betaalde bedrag wordt teruggestort minus administratieve verwerkingskosten (-100,-€).

8.3 Na de uiterste annulatiedatum van 4 weken voor de aanvang van de cursus wordt het reeds betaalde bedrag niet teruggestort. Het staat de koper vrij een vervanger te vinden die in zijn plaats deelneemt.

9. Persoonsgegevens

Door te bestellen op eender welke internetsite van Inge Teblick, staat de koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen.
Inge Teblick maakt de gegevens niet over aan derden. De koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering.

10. Toepasselijk recht

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door deze algemene voorwaarden, waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen, en die prevaleren op de gebeurlijke eigen aankoopvoorwaarden van de klant.
Alle overeenkomsten afgesloten met verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken, meerbepaald de rechtbanken van Mechelen, zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van vorderingen tegen Inge Teblick.

11. Klachten & vragen

Het gebrek dat bij levering kon opgemerkt worden moet onmiddellijk schriftelijk, uiterlijk binnen de 24 uur na levering, aan Inge Teblick gemeld worden, bij gebreke waaraan het gebrek geacht wordt door de koper te zijn aanvaard. Conform de Wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen heeft de koper recht op een garantie voor verborgen gebreken en niet–conforme levering voor een periode van twee jaar vanaf de aankoop door de eerste eigenaar.
Wanneer wij als tussenpersoon fungeren, beperkt de waarborg op de door ons geleverde goederen of diensten zich tot deze ons toegekend door de leverancier of fabrikant.
Teneinde van dit recht te kunnen gebruik maken dienen alle klachten met betrekking tot verborgen gebreken en de niet–conforme levering uiterlijk acht (8) dagen na ontdekking ervan bij ter post aangetekend schrijven aan Inge Teblick ter kennis worden gebracht. De gebreken dewelke aan het licht komen na zes maanden te rekenen vanaf de aankoop worden niet geacht verborgen gebreken te zijn, tenzij de koper hiervan het tegenbewijs levert.
Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, binnen acht (8) dagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, binnen acht (8) dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.
Deze klachten schorsen de betalingsverplichting niet op.

Vragen over uw bestelling? Dan kan u ons contacteren via telefoon op het nummer: 0032(0)476 52 69 10 tijdens winkeluren,
of via e-mail: info@itclickswithmyhorse.com of info@ingeteblick.be
Indien via e-mail: vermeld duidelijk je naam, adresgegevens, telefoonnummer en je bestelnummer.
We contacteren je zo spoedig mogelijk om de klacht te behandelen.